《STRAY DOG》在線漫畫
  • 漫畫作者:荒川弘
  • 漫畫狀態:連載中
  • 漫畫類型:少年漫畫
  • 漫畫分類:冒險
  • 最新收錄:全一話 [2012-07-29]
STRAY DOG漫畫百科:
STRAY DOG漫畫簡介:
STRAY DOG
  STRAY DOG漫畫 ,這是荒川弘的起點,衝擊性的處女作閃亮登場!!
STRAY DOG在線漫畫:

漫畫評論